‘Blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws’

Een VOG en nog veel meer!

Het borgen van sociale veiligheid binnen organisaties waar vrijwilligers aan de slag zijn

Geplaatst op 21-03-2017

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient als hulpmiddel om het gesprek aan te gaan en is onderdeel van sociaal veiligheidsbeleid van (vrijwilligers)organisaties. Deze conclusie wordt getrokken in een recent rapport dat Breda Actief samenstelde in opdracht van de Inspiratietafel WMO van de gemeente Breda, waarin organisaties op het gebied van zorg- en dienstverlening die werken met vrijwilligers deelnemen.

De overheid verwacht van burgers in toenemende mate een actieve rol in het verrichten van vrijwilligerswerk. (Vrijwilligers)Organisaties maken gretig gebruik van deze groeiende groep burgers. Voor betaalde krachten kan het hebben van een VOG als voorwaarde zijn opgenomen in de cao, maar voor vrijwilligers is er geen cao. Door de gemeente Breda zijn er (nog) geen voorwaarden gesteld voor het wel of niet aanvragen van een VOG. Wel kan men er voor kiezen om afspraken op te nemen in een vrijwilligersovereenkomst.

Niet alleen burgers met een arbeidsverleden of met goede referenties melden zich aan voor vrijwilligersactiviteiten. In toenemende mate wordt vrijwilligerswerk ook ingezet als een opstap naar betaald werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een smeltkroes aan achtergronden, vaardigheden en motieven bij vrijwilligers die zich willen inzetten.

In de praktijk blijkt dat er regelmatig sprake is van nauwe samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Een aantal organisaties ziet daarom graag dat de benadering van betaalde krachten en vrijwilligers gelijk is, terwijl dit rechtelijk nog niet zo is bepaald. Hierin loopt de praktijk dus voor.

Goed beleid is nodig

Om ervoor te zorgen dat vrijwilligerswerk veilig wordt uitgevoerd is goed beleid nodig. Dit vraagt van organisaties een andere kijk op op o.m. sociale veiligheid. Goed beleid zorgt ervoor dat men het gesprek aangaat over hoe je met elkaar omgaat. Op deze manier ontstaat er een aanspreekcultuur binnen een organisatie, waarbij zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er ongewenst gedrag plaatsvindt. Om enige vorm van toetsing mogelijk te maken is een VOG slechts één stap. Deze momentopname zou binnen organisaties moeten worden opgevolgd door een sociaal veiligheidsbeleid met regelmatige controle- en intervisiemomenten. Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen, en in het bijzonder, kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking, in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen. Steeds meer Bredase organisaties en verenigingen zijn bezig met het vormen van dit beleid. Zo hebben alle voetbalverenigingen en hockeyverenigingen in Breda de krachten gebundeld en werken aan een gezamenlijk beleid. Breda Actief ondersteunt dit proces.

Samenwerking in Breda

Breda Actief heeft veel expertise over het thema sociale veiligheid. Zij ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij het vormgeven en inbedden ervan. In samenwerking met GGD, Veilig Thuis, Radar en CJG Breda is een vierstappenplan ontwikkeld, een tool dat je helpt om goede afspraken te maken binnen je organisatie. In het kader van het op gang brengen van bewustzijn heeft Breda in 2015 meegedaan aan de landelijke campagne ‘Maak er een punt van’ en in 2016 is hier een vervolg aan gegeven door een online campagne in Breda.

Adviseur Renée Sterk van Breda Actief: “de focus van Breda Actief ligt op het creëren van bewustwording, de continuïteit en het stimuleren van de onderlinge samenwerking zodat we vrijwilligersorganisaties hierin kunnen versterken.”

Meer weten?

Neem contact op met Renée Sterk, zij is telefonisch bereikbaar op  076-52 33 555 of stuur een mail naar: .

Alle nieuwsberichten


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI