Mooie kansen voor de sportsector door regeerakkoord 2017 – 2021

Onlangs presenteerde kabinet Rutte III het nieuwe regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’. Sport en bewegen komt hierin prominent naar voren, wat heel goed nieuws is voor de sportsector! Het kabinet gaat voor een sterkere sportomgeving in Nederland op financieel en organisatorisch gebied. Lees hieronder wat het kan betekenen voor jouw sportvereniging.

Sport en bewegen heeft een mooie plek gekregen in het akkoord. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie. In totaal wordt de sportbegroting opgehoogd van €136 miljoen naar €161 miljoen, een verhoging van bijna 18,5%.

Sportakkoord: versterken sportsector

Het kabinet wil een sportakkoord sluiten met in ieder geval sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking en gemeenten. En maakt hiervoor €170 miljoen vrij. Doel van het sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het kabinet vraagt hierbij bijzondere aandacht voor diversiteit in de samenstelling van sportbonden, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen.

Verdere maatregelen die de sportsector versterken:

  • Structureel €10 miljoen voor versterken positie sportbonden;
  • Verlenging regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties, een enorm populaire regeling die veel clubs benutten om duurzamer te worden;
  • Verdubbeling structurele intensivering voor de topsport naar €20 miljoen per jaar, om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. Daarnaast komt er meer ruimte voor topsporttalenten om onderwijs en topsport te combineren;
  • Structureel €5 miljoen extra ter ondersteuning van de organisatie van sportevenementen in Nederland, waaronder EK’s, WK’s en multisportevenementen
  • Stevigere inzet op de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.

Ook wordt er geïnvesteerd in fietsen. Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto is, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Preventieakkoord: inzet op gezondheidsbevordering

Het Kabinet Rutte III spreekt de ambitie uit om meer in te zetten op preventie en op gezondheidsbevordering. Dat doet het in de vorm van een nationaal preventieakkoord met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het preventieakkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht. Hierin investeert het kabinet €170 miljoen.

Het preventieakkoord is een mooie stap om in te zetten op bevorderen van gezondheid, in plaats van op genezen van ziekte. Sport en bewegen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, omdat mensen daarmee op een positieve manier werken aan hun eigen gezondheid. Bovendien krijgt de samenwerking tussen de zorgsector en de sport- en beweegsector hiermee een boost.

Vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Deze regeling wordt verlengd. Daarnaast verhoogt de regering de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding. Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal €1500,- per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt met €200,- verhoogd. De beoogde invoering van de maatschappelijke diensttijd van maximaal 6 maanden geeft kansen om jongeren (nog) meer te betrekken bij het vrijwilligerswerk voor hun club.

 

Bronnen: Kenniscentrum Sport, NTFU, NOV, VSG


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI